1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Linartas“ (toliau – Bendrovė arba mes) vertina ir gerbia Jūsų privatumą bei asmens duomenis, todėl mes juos tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, vadovaudamiesi iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiant pasiekti šiuos tikslus. Mes parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

1.3. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, kuri pasiekiama adresu https://www.geleta.lt (toliau – Interneto svetainė), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose YouTube, Instagram ir Facebook (toliau – Socialinės paskyros), domitės mūsų pasiūlymais, susisiekdami su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais klausimais.

1.4. Jeigu Jūs aplankote Interneto svetainę ar Socialines paskyras, susisiekiate su mumis, mes priimame, kad Jūs perskaitėte ir sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis bei su joje nurodytais asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais ir tvarka.

1.5. Privatumo politika gali būti keičiama, atnaujinama ir visi pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos. Todėl rekomenduojame reguliariai perskaityti naujausią mūsų Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie pakeitimus ir suprastumėte, kaip tie pakeitimai gali turėti įtakos Jūsų privatumui ir asmens duomenų tvarkymui.

1.6. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

2. Kas mes?

2.1. Šioje Privatumo politikoje aprašytų Jūsų asmens duomenų valdytojas yra – UAB „Linartas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302335961, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 255, LT-50147 Kaunas, el. paštas info@geleta.lt, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

3. Išorinės svetainės

3.1. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių svetaines. Jei paspaudžiate šias nuorodas ir aplankote šias svetaines, svarbu atkreipti dėmesį, kad šios svetainės turi savarankišką privatumo politiką, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šią politiką ar asmens duomenų rinkimą šiose svetainėse. Prieš teikiant savo asmens duomenis šioms svetainėms arba naudojantis susijusiomis paslaugomis, svarbu išsamiai perskaityti jų privatumo politiką.

3. Kokių principų mes laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes užtikriname, kad priimdami ir įgyvendindami šią Privatumo politiką siekiame laikytis šių esminių su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų:

4.1.1. asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

4.1.2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

4.1.3. asmens duomenys renkami adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

4.1.4. imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

4.1.5. asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

4.1.6. asmens duomenys, atsižvelgiant į duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

4.1.7. duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

5. Kokiais teisiniais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

5.1. Mes tvarkome asmens duomenis remdamiesi šiais pagrindais:

5.1.1. Jūsų sutikimu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą), kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais. Tai gali apimti Jūsų veiksmus, kai tiesiogiai kreipiatės į mus arba pateikiate savo asmens duomenis kitais aktyviais būdais.

5.1.2. Esant sutartinei prievolei (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą), kai tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti mūsų sudarytas sutartis ar susitarimus, administravimui, operacijų vykdymui arba kitoms susijusioms veikloms.

5.1.3. Siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą), kai mes privalome tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdami atitikti taikomus teisės aktus, reglamentus ar teisės normas.

5.1.4. Siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktą), kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto arba kito fizinio asmens interesus.

5.1.5. Teisėtų mūsų įgyvendinimu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą), kai tvarkome asmens duomenis siekdami vykdyti mūsų teisėtus interesus, pvz., organizacijos saugumą, verslo operacijų vykdymą, klientų aptarnavimą ar kitas veiklas, kurios yra būtinos mūsų įmonės veiklai.

6. Kokiais būdais renkame Jūsų asmens duomenis?

6.1. Mes renkame Jūsų asmens duomenis naudodami šiuos būdus:

6.1.1. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, kreipdamiesi į mus raštu arba kitais komunikacijos kanalais, pavyzdžiui, el. paštu, telefonu, Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis ar kitais būdais.

6.1.2. Mes registruojame tam tikrą informaciją automatiškai, kai Jūs naudojatės mūsų Interneto svetaine, įskaitant informaciją apie Jūsų naršyklės tipą, svetainėje praleistą laiką, peržiūrėtus puslapius, slapukus, interneto protokolo adresą ir kt.

6.1.3. Iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai Jūsų asmens duomenis gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų ir partnerių apie atliktus mokėjimus ir pan.

7. Kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

7.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

7.1.1. Asmenų aptarnavimas (prašymų, užklausų ar kitokios asmenų komunikacijos su mumis administravimas):

Duomenų kategorijos Vardas; pavardė; telefono numeris; darbovietės informacija; el. pašto adresas; prašymo, užklausos ar kitos žinutės turinys; kreipimosi data ir laikas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą); Mūsų teisėtas interesas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol tai yra būtina siekiant įgyvendinti aptarnavimo tikslą arba tol, kol galioja Jūsų sutikimas su duomenų tvarkymu, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

7.1.2. Sutarčių sudarymas ir vykdymas:

Duomenų kategorijos Vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris; pareigos; darbovietės informacija; ryšys su atstovaujamu asmeniu; kontaktinis gyvenamosios vietos ar veiklos adresas; pristatymo adresas; susirašinėjimo turinys; kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
Duomenų tvarkymo terminas Paslaugų teikimo / bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 metus nuo paslaugų teikimo / bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas.

7.1.3. Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas:

Duomenų kategorijos Vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris; pareigos; darbovietė; adresas; ryšys su atstovaujamu asmeniu; banko sąskaitos numeris; kredito įstaiga; informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas bei jų pokyčius; mokėjimų informacija; skolų informacija; įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą); Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
Duomenų tvarkymo terminas Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle; Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį – sutarties galiojimo / šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties / santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

7.1.4. Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka:

Duomenų kategorijos Vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris; adresas; išsilavinimo bei veiklos duomenys; gyvenimo aprašymo turinys; susirašinėjimas su kandidatu turinys; kita kandidato atrankai ir įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
Duomenų tvarkymo terminas Atrankos laikotarpį ir 1 metus pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos; Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomi 1 metus po jų gavimo dienos.

7.1.5. Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas, administravimas, veiklos sutrikimų diagnozavimas ir kokybės tobulinimas:

Duomenų kategorijos Interneto protokolo (IP) adresas; naudojamos internetinės naršyklės tipas; apsilankymų skaičius; peržiūrėti interneto svetainės puslapiai; laikas, praleistas interneto svetainėje; internetinis šaltinis, iš kurio atėjo asmuo; informacija apie naudojamą įrenginį; kalba; šalis; interneto tiekėjas ir kt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
Duomenų tvarkymo terminas Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip mes naudojame slapukus?“; Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

7.1.6. Tiesioginės rinkodaros vykdymas (naujienlaiškių, akcijų, apklausų ir kitų rinkodaros pasiūlymų ir naujienų siuntimas):

Duomenų kategorijos Vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris; apklausos skelbime ar anketoje prašomi nurodyti duomenys; informacija apie naujienlaiškio atidarymą.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą);
Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 metus

7.1.7. Ginčų ir pretenzijų pateikimas:

Duomenų kategorijos Informacija apie pretenzijos priežastį; pretenzijos aprašymas (turinys); kontaktinė informacija – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
Duomenų tvarkymo terminas Visą ginčo / pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 10 metų nuo neteisminio ginčo / pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.

7.2. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą bei organizuojame konkursus, apklausas ir dalinamės skelbimais apie ieškomus darbuotojus. Šiuose socialiniuose tinkluose mes taip pat galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, priklausomai nuo jo pasirinktų privatumo nustatymų, pvz., vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą ir vietovę. Jei naudotojas bendrauja su mumis Socialinėse paskyrose ir skelbia informaciją, priklausomai nuo jo pasirinktų privatumo nuostatų, ši informacija gali būti paskelbta viešai, tai yra, rodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje.

7.3. Bendrovė, kaip Socialinių paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali daryti įtakos tam, kokią informaciją apie duomenų subjektą rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle. Svarbu pažymėti, kad socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika taip pat taikoma naudotojams be šios Privatumo politikos.

7.4. Tam tikrais atvejais, naudodami Jūsų pateiktus kontaktus, mes galime siųsti žinutes, susijusias su Bendrovės paslaugų užsakymu ar teikimu. Pavyzdžiui, mes informuosime Jus apie užsakymo patvirtinimą, besibaigiantį užsakytų paslaugų galiojimo terminą ar teikimo sąlygų pokyčius. Šios žinutės yra būtinos tinkamam paslaugų teikimui ir nelaikomos reklaminėmis žinutėmis.

7.5. Jums suteikiama teisė keisti ir atnaujinti Jūsų pateiktą informaciją susisiekdami su mumis. Kai kuriais atvejais, mums yra būtina turėti tikslią ir naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl mes galime paprašyti Jūsų periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija yra teisinga.

7.6. Mes galime pateikti viešai Jūsų neidentifikuojančius duomenis arba perduoti juos mūsų partneriams, siekdami demonstruoti bendras paslaugų naudojimo tendencijas.

8. Kam ir kada perduodame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Bankams ar mokėjimo įstaigoms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas.

8.4. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

8.5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

8.6. Paprastai asmens duomenis mes tvarkome ES / EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE. Jūsų asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

8.6.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams;

8.6.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą;

8.6.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

8.6.4. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

8.6.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

9. Kokias teises Jūs turite?

9.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

9.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

9.1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

9.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti);

9.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);

9.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

9.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

9.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

9.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

9.2. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@geleta.lt, ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

9.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9.4. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

9.5. Jei Jums paprašius asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

10. Ar mes siųsime Jums naujienas?

10.1. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės.

10.2. Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, SMS žinutėmis. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams / tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

10.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

10.4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

10.4.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir / ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

10.4.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

10.5. Jums atšaukus sutikimą gauti iš Bendrovės naujienas apie siūlomas paslaugas pranešimus dar kurį laiką galite gauti, nes Bendrovės naujienlaiškių siuntimas yra planuojamas iš anksto tam tikrais kelių dienų intervalais ir jūsų pašalinimas iš naujienų gavėjų sąrašo gali užtrukti protingą laiko tarpą.

10.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

11. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

11.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

11.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

11.3. Mes sieksime, kad nebūtų saugomi pasenę ir neaktualūs Asmens duomenys, todėl juos atnaujinus (pvz., pakoregavus ar pakeitus informaciją paskyroje ir pan.), bus saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija saugoma, jei to reikia, laikantis teisės aktų ar vykdant mūsų veiklą.

12. Kaip mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas?

12.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą.

12.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

12.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikta adresu AllAboutCookies.org arba Google.com/privacy_ads.html

12.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

12.5. Mes naudojame tokius „Google Inc“ įrankius:

12.5.1. „Google Analytics“ – kuris leidžia analizuoti Interneto svetainės naudojimą, sudaryti ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

12.6. Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Pavadinimas Paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Slapukas sukuria unikalų ID, kuris naudojamas statistikos rinkimui, kaip lankytojas naršo svetainėje. Po slapukų nustatymų pasirinkimo 399 dienos
_ga_# Slapukas skirtas nustatyti, kiek kartų lankytojas apsilankė svetainėje, ir pirmo bei paskutinio apsilankymo laikus. Po slapukų nustatymų pasirinkimo 399 dienos
_gcl_au „Google“ žymų tvarkyklė nustato slapuką, kad išbandytų jų paslaugas naudojančių svetainių reklamos efektyvumą. Po slapukų nustatymų pasirinkimo 3 mėn.
PHPSESSID Slapukas išsaugo ir identifikuoja unikalų vartotojo seanso ID, kad būtų galima valdyti vartotojo sesijas svetainėje. Slapukas yra seanso slapukas ir bus ištrintas uždarius visus naršyklės langus. Svetainei užsikrovus Sesijos metu
apc_popup_session Slapukas išsaugo atsidarančio lango nustatymus. Svetainei užsikrovus Sesijos metu
PrestaShop-* Slapukas skirtas išsaugoti vartotojo nuostatas tarp kiekvienos naršymo sesijos. Svetainei užsikrovus Nuo 6 mėn. iki 399 dienų

13. Susisiekite su mumis

13.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: info@geleta.lt;

Adresu:  Savanorių pr. 255, LT-50147 Kaunas;

Telefonu: +37065062828.

13.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

14.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.